Wykreślenie spółki z rejestru handlowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie rozpoczęła prowadzenia swego przedsiębiorstwa, ani nie zaciągała zobowiązań, może być wykreślona z rejestru handlowego dopiero po przeprowadzeniu likwidacji.

Z uzasadnienia. Sąd Rejonowy w Siedlcach zarządził wpisanie do rejestru handlowego Przedsiębiorstwa A. – spółki z o.o. w Ł. Prezes zarządu tej spółki wniósł o „skreślenie” jej z rejestru albowiem nie podjęła ona działalności gospodarczej, nie posiadała nigdy kapitału zakładowego, nie założyła konta bankowego i nie miała obrotów pieniężnych, w związku z czym wspólnicy podjęli uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru, „jako nie istniejącej i nie spełniającej wymogów formalnych”.

Read more »

Słowniczek

Amortyzacja – to wpisywanie na raty wydatku inwestycyjnego firmy w koszty. Wysokość rocznych stawek amortyzacyjnych określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stawki określone są procentowo. Drogie maszyny, urządzenia czy budowle firmy wrzucają w koszty (amortyzują) przez wiele lat. 20-proc. stawka amortyzacji oznacza, że firma wrzuca w koszty swój wydatek inwestycyjny przez pięć lat po 20 proc. rocznie.

Read more »

Lista błędów oczywistych

Podatki to gąszcz przepisów, a formularze to silą rzeczy odzwierciedlają. Pomylić się można właściwie na każdym kroku, nie tylko w wyliczeniach. Niektóre błędy – m.in. właśnie złe wyliczenia – dyskwalifikują PIT. Warto na nie zwrócić uwagę, tym bardziej że od lat zajmują najwyższe miejsca w rankingach popularności pomyłek.

-1. Błędny NIP. Przez pomyłkę wielu podatników zamiast swojego NIP-u wpisuje w zeznaniu NIP pracodawcy. Przepisują go z PIT-11 – informacji o przychodach, dochodach i zaliczkach, które przygotowują dla nich zakłady pracy. Pracodawcy muszą tam podać swój NIP.

Read more »

Co trzeba podać przy rozliczeniu

Przy rozliczeniu trzeba też podać… kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2008 r. Chodzio to, żebypod podatnika nie podszył sięjakiś dowcipniś, składając wjego imieniu fałszywy PIT.

Jeśli podatnik wraz z PIT zamierza złożyć ulgowy załącznik, np. PIT/O, wpisuje w formularzu w polach przeznaczonych na wskazanie rodzajów i liczby załączników dołączonych do zeznania cyfrę 1. Warto to zrobić na wstępnym etapie wypełniania interaktywnego PIT-u, bo dzięki temu uaktywni się załącznik PIT/O i można go będzie od razu wypełnić. Analogicznie uaktywnia się pozostałe ulgowe załączniki.

Read more »

Uprawnienie kupca rejestrowego

Uprawnienie kupca rejestrowego do uzyskania zezwolenia na broń. Kupiec rejestrowy, jakim jest spółka z o.o., nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania pozwolenia na broń na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.

Z uzasadnienia. Decyzją z dnia 19 maja 1992 r. Komendant Wojewódzki Policji odmówił spółce z o.o. wydania pozwolenia na broń. W uzasadnieniu tej decyzji podano, że spółka nie podlega nadzorowi ze strony organu administracji centralnej i w związku z tym nie posiada wydanych przez właściwego ministra przepisów o używaniu, ewidencjonowaniu i przechowywaniu broni.

Read more »

Zmiany w umowie spółki

Wszelkie zmiany umowy spółki winny być przedmiotem odrębnych uchwał, tak aby wola wspólników była wyrażona w sposób jednoznaczny. Z uzasadnienia. Wnioskiem z dnia 24 grudnia 1992 r. Zarząd Spółki z o.o. „Df Technology” z siedzibą w P. wniósł o:

- obniżenie kapitału zakładowego przez umorzenie 369 udziałów spółki z o.o. „Primax” i 9 udziałów M.A.P.D. Consulting Inc., – ujęcie nowych udziałowców zgodnie z dołączoną listą.

Read more »

Do sądu może być zaskarżona istniejąca uchwała

w art. 88 § 2 kc do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub groźby, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do unieważnienia uchwały wspólników. Zaskarżenie jej wymaga wniesienia pozwu w terminie przewidzianym w art. 241 kh. Podważanie mocy uchwały po upływie tak długiego terminu od daty jej powzięcia godziłoby w pewność obrotu, podważałoby ustabilizowane stosunki prawne dotyczące nie tylko wspólników, lecz i kontrahentów Spółki.

Read more »

Rewizja okaza�a si� niezasadna.

Warunki obni�enia kapita�u zak�adowego okre�la art. 259 kh, kt�ry w � 1 stanowi, �e �uchwa�a o obni�eniu kapita�u zak�adowego powinna okre�la� kwot�, o kt�r� kapita� zak�adowy ma by� obni�ony, tudzie� spos�b obni�enia�.

Obni�enie kapita�u zak�adowego mo�e nast�pi� wskutek m.in. umorzenia udzia��w. Zgodnie jednak z art. 193 � 1 kh udzia� mo�e by� umorzony jedynie wtedy, gdy umowa sp�ki to przewiduje.

Read more »

Jak spółka z o.o. nabywa osobowość prawną

Sąd Najwyższy rozstrzygając to zagadnienie, miał na uwadze co następuje: I. Z mocy art. 171 § 1 kh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa osobowość prawną przez zarejestrowanie w rejestrze handlowym (konstruktywny charakter wpisu) i to nawet wtedy, gdy nie czyniła zadość wszystkim wymaganiom prawa, albowiem wpis uzdrawia ewentualne braki natury prawnej, jakich dopuszczono się przy założeniu spółki (sanujący charakter wpisu – argument z art. 173 kh). Spółka z chwilą jej zarejestrowania staje się więc podmiotem prawa cywilnego. Okoliczność, że nie ma ona racji bytu, albowiem np. nie ma majątku i nie może realizować swego celu gospodarczego, pozostaje bez znaczenia dla jej podmiotowości prawnej do czasu, gdy ją utraci na skutek zdarzeń prawnych przewidzianych przez prawo.

Read more »

Słowniczek trudnych pojęć

Próg podatkowy – kwota, po której przekroczeniu nasz dochód wpada spod opodatkowania niższą stawką pod opodatkowanie stawką wyższą. W 2009 i 2010 r. w skali podatkowej jest tylko jeden próg podatkowy – 85 528 zt. Po przekroczeniu progu dochód wpada spod stawki 18-proc. pod stawkę 32-proc.

Przychód – to, mówiąc w uproszczeniu, wszystkie pieniądze, które zarabiamy lub otrzymujemy. Źródłami przychodów mogą być m.in.: umowa o pracę, działalność gospodarcza, najem, dzierżawa, kapitały pieniężne, prawa majątkowe, sprzedaż nieruchomości… Większość przychodów, niestety, podlega opodatkowaniu.

Read more »

Designed WP.